3 CARGO Beata Jastrzębska
ul. Mazańcowicka 68, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland, NIP: 757-130-06-50, REGON: 241009106
www.3cargo.com, office@3cargo.com, Tel +48-32-780-1111, fax +48-32-780-1117

WASZ NUMER ZLECENIA:
Data: 29.04.2017r.
ZLECENIODAWCA - PŁATNIK
/ PAYMASTER:
NIP:
Osoba kontaktowa: Tel:
e-mail: Fax:
Adres korespondencyjny:
Data gotowości
/ Date of rediness
Adres załadunku
/ Loading address
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
/ Contact person
Adres odprawy eksportowej
/ Customs clearance address
Adres rozładunku
/ Offloading address
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
/ Contact person
Adres odprawy importowej
/ Customs clearance address
Rodzaj
towaru
Sposób
pakowania
Ilość opakowań
zbiorczych
Waga
brutto
Wymiary
opakowań
Warunki
specjalne
Towar
niebezpieczny

Klasa ADR , nr UN
Towar
chłodniczy

Wymagana temperatura
UZGODNIONA CENA USŁUGI: WALUTA: PŁATNE W TERMINIE:
(od dnia wykonania usługi)
Ubezpieczenie CARGO:
(Opłata za ubezpieczenie cargo 0,15% wartości, minimum 55pln)
WALUTA: Wartość towaru:

UWAGI DO ZLECENIA


1. Strony umowy uznają za skuteczne dostarczenie zlecenia, potwierdzenia i dostarczenie dalszych ustaleń drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Spedytor ma obowiązek wykonać zlecenie na rzecz Zleceniodawcy z najwyższą starannością. Odpowiedzialność Cywilną Spedytora pokrywa polisa OCS, ( opcjonalnie Zleceniodawca ma możliwość ubepieczenia "CARGO" Franszyza integralna w umowie ubezpieczenia Cargo wynosi 200 €, Franszyza redukcyjna ( udział własny) została zniesiona. Spedytor ubezpiecza przesyłkę polisą CARGO w imieniu Ubezpieczonego ( zleceniodawcy )
3. Zleceniodawca ma obowiązek
- dostarczyć Spedytorowi wszelkich informacji umożliwiających podjęcie czynności, oraz dobór właściwego środka transportu, trasy oraz optymalizacji kosztów,
- poinformować Spedytora jeśli transport dotyczy towaru z prawem własności intelektualnej, zastrzeżonego patentami lub znakami towarowymi,
- dostarczyć informacji na temat klasy ryzyka związanego z transportem
- poinformować czy towar nie podlega ograniczeniom w obrocie na mocy ustawyz dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Z dnia 11 lutego 2012 r. poz. 194 z późn. zm.)
- poinformować czy ekspediowane dobra występują w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosoeania (Dz. U. UE z 2009 r. L134/1, z późn. zm.)
- poinformować czy towary występują w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnai 8 maja 2014 w sprawie wykazu uzbrojenia na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z dnia 16 maja 1014r. Poz. 627 z późn. zm.)
4. Spedytor dokonuje kalkulacji kosztu usługi na podstawie dostarczonych informacji. Spedytor dokona rekalkulacji kosztów jeśli dostarczone informacje ulegną korekcie w czasie realizacji i jeśli wiąże się to z dodatkowymi nakładami pracy oraz nakładami finansowymi spedytora. Spedytorowi przysługuje odszkodowanie jeśli wykaże szkodę jakiej dozna on w czasie realizacji usługi, a będącej skutkiem zaniedbań Zleceniodawcy lub podmiotów, za które jest on odpowiedzialny, lub jeśli szkoda wynika z zatajenia lub nie dostarczenia informacji spedytorowi. W przypadku rezygnacji z usługi Zleceniodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez Spedytora.
5. Usługa zostanie rozliczona w PLN wg kursu średniego NBP tabela A ogłoszona w dniu załadunku. Możliwe jest rozliczenie usługi w walucie EUR na podstawie indywidualnego wskazania Zleceniodawcy. Zleceniodawcę obowiązuje termin płatności za usługę licząc od dnia zakończenia realizacji usługi. Spedytor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie.
6. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu zgodnie z rozporządzeniem MIN. FIN. DZ. U. 156 POZ 1024 § 38.
7. Niniejsze zlecenie regulowane jest Kodeksem Cywilnym Ustawa z dnia 23-04-1964 wraz z późniejszymi zmianami oraz Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi 2010( opracowane przez PISiL uchwałą nr 1/01/2010 Rady z dnia 14-01-2010 r ) .
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Spedytora.

Oświadczam, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528) wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane 3 CARGO Jastrzębska Beata, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 68.

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 3Cargo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mazańcowicka 68, oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów informacyjnych oraz  handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Przepisz kod obrazkowy:
captcha