3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Świerkowicka 36, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland, KRS: 0000709976, NIP: 6521741972, REGON: 369002208
www.3cargo.com, office@3cargo.com, Tel +48-32-780-1111

NUMER ZLECENIA:
Data: 13.12.2018r.
ZLECENIODAWCA - PŁATNIK
/ PAYMASTER:
NIP:
Osoba kontaktowa: Tel:
e-mail: Fax:
Adres korespondencyjny:
Data gotowości
/ Date of rediness
Adres załadunku
/ Loading address
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
/ Contact person
Adres odprawy eksportowej
/ Customs clearance address
Adres rozładunku
/ Offloading address
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
/ Contact person
Adres odprawy importowej
/ Customs clearance address
Rodzaj
towaru
Sposób
pakowania
Ilość opakowań
zbiorczych
Waga
brutto
Wymiary
opakowań
Warunki
specjalne
Towar
niebezpieczny

Klasa ADR , nr UN
Towar
chłodniczy

Wymagana temperatura
UZGODNIONA CENA za FRACHT: WALUTA: PŁATNE W TERMINIE:*
(od dnia wykonania usługi)
Ubezpieczenie CARGO:
(Opłata za ubezpieczenie cargo 0,15% wartości, minimum 55pln)
WALUTA: Wartość towaru:
* Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od udzielonej w umowie odroczonej płatności

UWAGI DO ZLECENIA


1. Strony umowy uznają za skuteczne dostarczenie zlecenia, potwierdzenia i dostarczenie dalszych ustaleń drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek wykonać zlecenie na rzecz Zleceniodawcy z najwyższą starannością. Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej względem Zleceniodawcy polisą OCS do sumy ubezpieczenia 100.000 EUR. Franszyza integralna lub redukcyjna w szkodzie wynosi 800 PLN. Opcjonalnie Zleceniodawca ma możliwość ubezpieczenia "CARGO" Franszyza integralna w umowie ubezpieczenia Cargo wynosi 200 €, Franszyza redukcyjna (udział własny) została zniesiona. Zleceniobiorca obejmie przesyłkę polisą CARGO w imieniu Ubezpieczonego (zleceniodawcy) na jego zlecenie.
3. Zleceniodawca ma obowiązek:
    - dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkich informacji umożliwiających podjęcie czynności, oraz dobór właściwego środka transportu, trasy oraz optymalizacji kosztów;
    - zapewnić wszelkie dokumenty wymagane do dopuszczenia towaru do obrotu lub nadania mu przeznaczenia celnego w tym upoważnienie do reprezentacji, również wpisane do PDR, nr EORI, tłumaczenie pozycji towarowych, zaświadczenie o możliwości rozliczenia podatku w trybie art 33a ust. o podatku VAT, dowód zapłaty kwoty podatku, licencje, certyfikaty, kontyngenty, zlecenie tranzytu, dane urzędu przeznaczenia, lub inne wymagane w danym przypadku;
    - poinformować Zleceniobiorca jeśli transport dotyczy towaru z prawem własności intelektualnej, zastrzeżonego patentami lub znakami towarowymi;
    dostarczyć informacji na temat klasy ryzyka związanego z transportem;
    - poinformować czy towar nie podlega ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Z dnia 11 lutego 2012 r. poz. 194 z późn. zm.);
    - poinformować czy ekspediowane dobra występują w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L134/1, z późn. zm.);
    - poinformować czy towary występują w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 w sprawie wykazu uzbrojenia na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z dnia 16 maja 2014r. Poz. 627 z późn. zm.);
    - poinformować Zleceniobiorcę o przewozie towarów wrażliwych objętych systemem monitorowania drogowego przewozu towarów zgodnie z Ustawą z 9-go marca 2017r. ( za towary wrażliwe ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy skażony oraz susz tytoniowy ). Zleceniodawca zostanie obciążony kwotą kary jaką zostanie obciążony przewoźnik, który nie dopełnił obowiązku monitorowania przewozu wobec niewiedzy, jeśli Zleceniodawca zatai lub nie udzieli mu informacji.
4. Zleceniobiorca dokonuje kalkulacji kosztu usługi na podstawie dostarczonych informacji. Zleceniobiorca dokona rekalkulacji kosztów jeśli dostarczone informacje ulegną korekcie w czasie realizacji i jeśli wiąże się to z dodatkowymi nakładami pracy oraz nakładami finansowymi Zleceniobiorcy. Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie jeśli wykaże szkodę jakiej dozna on w czasie realizacji usługi, a będącej skutkiem zaniedbań Zleceniodawcy lub podmiotów, za które jest on odpowiedzialny, lub jeśli szkoda wynika z zatajenia lub nie dostarczenia informacji Zleceniobiorcy.
5. W przypadku rezygnacji z usługi Zleceniodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez Zleceniobiorcę. W przypadku anulowania zlecenia w dniu załadunku Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami do wysokości frachtu.
6. Usługa zostanie rozliczona w PLN wg kursu średniego NBP tabela A ogłoszona w dniu załadunku. Możliwe jest rozliczenie usługi w walucie EUR na podstawie indywidualnego wskazania Zleceniodawcy. Zleceniodawcę obowiązuje termin płatności za usługę licząc od dnia zakończenia realizacji usługi. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie.
7. Zleceniobiorca nie odpowiada za skutki czynności celnych, w szczególności opóźnienia w realizacji.
8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do przeładunków i doładunków, jak również do zlecania usługi przewozu podwykonawcom.
9. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przestoju. W przypadku zleceń całopojazdowych pierwsza doba przestoju zarówno na terenie UE, jak i poza granicami UE jest wolna od opłat. Opłata za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynosi 200 EUR. W przypadku zleceń drobnicowych czas przestoju wolny od opłat wynosi 6 godzin. Opłata za każdą kolejną godzinę wynosi 15 EUR (max. 200 EUR za dobę).
10. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu zgodnie z rozporządzeniem MIN. FIN. DZ. U. 156 POZ 1024 § 38.
11. Niniejsze zlecenie regulowane jest zapisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonych w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238) oraz zapisami Ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe(Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272) z późniejszymi zmianami.
12. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

Oświadczam, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528) wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane 3CARGO Sp. z o.o. Sp.k., 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Świerkowicka 36.

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 3CARGO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Świerkowicka 36, oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów informacyjnych oraz handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Przepisz kod obrazkowy:
captcha