facebook
Aktualności
OGÓLNOPOLSKA SIATKA CUDO JUŻ ZNANA

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące ogólnopolskiej siatki CUDO w zakresie wewnętrznych oddziałów celnych. Zmiany wejdą w życie 2 stycznia 2018 roku.

   Krajowa Administracja Skarbowa (w skrócie KAS) prowadzi intensywne prace nad konsolidacją i centralizacją obsługi zgłoszeń celnych oraz nowym modelem kontroli mobilnej. Jednym z elementów tych prac ma być rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO). W praktyce CUDO ma umożliwić rozdzielenie faktycznego miejsca przedstawienia towaru do odprawy od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego.
   Jak zapewnia Ministerstwo, prace nad konsolidacją odpraw celnych będą odbywać się etapami – każdy kolejny etap poprzedzony będzie analizą rezultatów wcześniej podjętych kroków, co zdaniem twórców projektu zapewni ciągłość obsługi obrotu towarowego. W razie wystąpienia utrudnień przyjęte rozwiązania będą podlegać korektom tak, by maksymalnie zabezpieczyć interesy przedsiębiorców i budżetu państwa.
   Od 2 stycznia 2018 roku CUDO obejmie wszystkie oddziały celne wewnętrzne (z wyłączeniem oddziałów granicznych i pocztowych), w ramach danego urzędu celno-skarbowego. Wykaz oddziałów celnych, które od tej daty będą pełnić rolę CUDO został już opracowany i opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Wspomniana reorganizacja będzie wymagać odpowiednich zmian w pozwoleniach na stosowanie ułatwień oraz pozwoleniach na procedury specjalne. Posiadacze dotychczasowych pozwoleń będą musieli wystąpić z wnioskiem o jego zmianę. Wniosek może zostać złożony w formie zwykłego pisma zawierającego numer pozwolenia oraz prośbę o dostosowanie jego treści do struktury organizacyjnej CUDO. W razie braku wniosku ze strony posiadacza pozwolenia, postępowanie będzie wszczęte z urzędu, a wszelkie zmiany w pozwoleniach na uproszczenia powinny nastąpić do końca marca 2018 roku. 
   Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzane zmiany stanowią odpowiedź na potrzebę łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawy organizacji działań oddziałów celnych, jednakże pojawiają się także głosy sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań. 
   Związek Zawodowy Celnicy PL wystosował we wrześniu tego roku list do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z prośbą o dogłębne przeanalizowanie i ostrożne wdrażanie koncepcji CUDO, a najlepiej odstąpienie od działań w tym kierunku. Swoje stanowisko Związek umotywował  szeregiem niedogodności, utrudnień i zagrożeń, jakie niosą ze sobą proponowane rozwiązania (m.in. ograniczenie analizy ryzyka, wydłużenie czasu oczekiwania na odprawę celną, utrudniony dostęp Agencji Celnych i innych jednostek do Urzędu Celnego czy też marginalizacja struktur terenowych). Związek podkreślił przy tym fakt, że koncepcja CUDO już raz była wprowadzana w ramach eksperymentu w roku 2014, a próby zakończyły się niepowodzeniem. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów zapewniło o optymalnych przygotowaniach do wdrożenia nowej koncepcji, a także wskazało na płynące z niej korzyści: wzmocnienie obszaru kontroli, a tym samym zwiększenie wpływów budżetowych, bardziej optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych oraz wymiar antykorupcyjny proponowanych rozwiązań.
   W związku z toczącymi się pracami nad projektem zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym, niektóre Urzędy Celno-Skarbowe organizują cykle spotkań z przedsiębiorcami, których celem ma być przybliżenie głównych założeń przedsięwzięcia oraz kierunku zmian organizacyjnych.