facebook
Aktualności
NOWE PRZEPISY O MONITOROWANIU DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

W dniu dzisiejszym w życie wchodzą nowe przepisy mające na celu uregulowanie funkcjonowania systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych, takich jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych.

   Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stanowi regulację komplementarną dla tzw. pakietu paliwowego, a także regulację subsydiarną dla systemu podatkowego. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Przewóz towarów objętych zapisami ustawy na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi zostać zgłoszony do elektronicznego rejestru w systemie SENT. W celu dokonywania, uzupełniania i aktualizowania zgłoszeń przewozu towarów w rejestrze SENT, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała usługę „e-Przewóz” powiązaną z usługą „e-Klient”. Korzystanie z tych usług możliwe jest po dokonaniu rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). 
   Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany komunikat UPO, który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.
   Niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu pociągnie za sobą sankcje. Na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższa niż 20 000 zł. Podobnie w przypadku, gdy okaże się, że przewożony towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu. Kary nie będą nakładane do 30 kwietnia 2017 r., co ma pozwolić podmiotom, które uczestniczą w przewozie towarów, na dostosowanie się do nowych regulacji.
   Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz następujących towarów:
a) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu >= 80% obj.;
b) alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, nieoznaczone znakami akcyzy;
c) paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe, oleje smarowe;
d) preparaty smarowe, środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów, płyny hydrauliczne hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, jeżeli zawierają alkohol etylowy;
e) gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni, biodiesel i oleje odpadowe, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
f) alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie UE środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;
g) susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;
h) inne towary niewymienione powyżej, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków od towarów i usług.