facebook
Aktualności
BĘDĄ ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM
Rząd przyjął przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
   Jak donosi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt nowelizacji umożliwi lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także zwiększy jego ochronę poprzez eliminowanie nieuczciwej konkurencji zarówno na rynku wewnętrznym, jak i ze strony przewoźników spoza krajów Unii Europejskiej. Co więcej, nowe regulacje doprecyzowują obowiązujące przepisy związane z kontrolą przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego oraz dostosowują polskie prawo do norm europejskich.
   W celu zautomatyzowania wymiany informacji pomiędzy Polską a pozostałymi krajami UE odnośnie przypadków poważnego naruszania przepisów unijnych, które mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, nowelizacja wprowadza kategoryzację owych naruszeń. Poważne naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego podzielone zostały na: najpoważniejsze naruszenia (NN), bardzo poważne naruszenia (BPN) i poważne naruszenia (PN). Wspomniane naruszenia mogą zostać popełnione zarówno przez przewoźnika, jak i kierowcę. O szczegółach oraz zapisach dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji pisaliśmy już wcześniej (Przewoźniku, zadbaj o dobrą reputację).
   Ponadto projekt zakłada, że w przypadku przewozów intermodalnych, wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj transportu, wysyłający będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania przewoźnikowi drogowemu deklaracji, w której masa kontenera lub nadwozia wymiennego zostanie jasno i prawidłowo określona. W przypadku kontroli przez uprawniony do tego organ (np. Inspekcję Transportu Drogowego), przewoźnik będzie zobowiązany do okazania takiej deklaracji. 
   Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 czerwca 2018 roku, za wyjątkiem niektórych zapisów, które zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP.  
  
  
Na podst. mib.gov.pl